από admin

Δράση 3: Πιλοτικές εγκαταστάσεις ΔΠΕΓ, ενεργοποίηση ΜΑΝ δήμων.

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! | Σχολιάστε

March 12, 2011 σε Ομάδα για τα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA networks), ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

A.1.1.1.1 Περιγραφή

Η δράση αποσκοπεί στο να υλοποιηθούν μερικές πιλοτικές δράσεις ΔΠΕΓ FTTH.  Η δράση θα υποβοηθήσει στη δοκιμή τεχνολογιών και στη θέσπιση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος μεταξύ των παρόχων.  Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει μια πρώτη κρίσιμη μαγιά για την επέκταση των υπηρεσιών και της σχετικής ζήτησης.  Η εκμετάλλευση των υποδομών των MAN σε δήμους που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 93 μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό μοχλό στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.  Οι πιλοτικές δράσεις μπορούν να εκμεταλλεύονται – βασίζονται στις υποδομές των ΜΑΝ των δήμων ή σε υποδομές παρόχων.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασύνδεση περισσότερων του ενός παρόχου στις πιλοτικές εγκαταστάσεις.

A.1.1.1.2 Σκοπός – Στόχος

Στόχος της δράσης είναι να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία, σε πρακτικό επίπεδο, σε ότι αφορά στα δίκτυα FTTH και στις υπηρεσίες που αυτά μπορούν να παρέχουν.

Η τεχνογνωσία αυτή θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους παρόχους καθώς θα τους δώσει μια πρακτική εικόνα για τις δυσκολίες σύνδεσης νέων χρηστών, την εκμετάλλευση των ΜΑΝ των δήμων, τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς και την παροχή υπηρεσιών τόσο προς τους χρήστες όσο και προς άλλους παρόχους.

Ταυτόχρονα η ΕΕΤΤ θα μπορέσει να αποκομίσει χρήσιμα συμπεράσματα για την στην πράξη εφαρμογή και ρύθμιση της αγοράς ΔΠΕΓ, ώστε να διαμορφώσει αντίστοιχα όποιες ρυθμιστικές παρεμβάσεις χρειαστούν άμεσα ή και στο μέλλον.  Επιπλέον, η εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δράσεων που προτείνονται θα αποτελέσει σημαντική πληροφόρηση για τη σχεδίαση δράσεων και παρεμβάσεων με στόχο την επέκταση και υιοθέτηση των ΔΠΕΓ.

Τέλος, η πιλοτική παροχή και χρήση υπηρεσιών πάνω από δίκτυα FTTH στοχεύει στο να δώσει μια εικόνα στους τελικούς καταναλωτές των υπηρεσιών αυτών, να παρέχει πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που θα επιθυμούσαν οι χρήστες, προς τους παρόχους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις πρώτες εστίες χρηστών οι οποίες μπορούν και πρέπει να ωθήσουν περαιτέρω τη ζήτηση για σχετικές υπηρεσίες από το σύνολο των καταναλωτών.

A.1.1.1.3 Μέτρα υλοποίησης

Ένα πλήθος ενεργειών θα μπορούσαν να συνεισφέρουν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης.  Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Ενεργοποίηση των ΜΑΝ των δήμων ως περιοχές πιλότοι για την παροχή υπηρεσιών FTTH ώστε να αποτελέσουν τις πρώτες νησίδες υποδομών και υπηρεσιών FTTH.  Σε επιλεγμένους δήμους προτείνεται να υλοποιηθούν πιλοτικά με σύνδεση μερικών κατοικιών στα ΜΑΝ.  Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα μπορούν να διασυνδεθούν στον κύριο κόμβο του ΜΑΝ δίνοντας αυτοί στη συνέχεια υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ταχύτητες κοντά στα 100Mbps.  Η σύνδεση των χρηστών μπορεί είτε να καλυφθεί πλήρως από δημόσια χρηματοδότηση ή να προβλέπεται και συμμετοχή παρόχων σε αυτή.  Για τη σύνδεση των χρηστών θα μπορεί να γίνεται ενεργοποίηση σε επίπεδο γειτονιάς για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων.

Υλοποίηση πιλοτικών FTTH από παρόχους.  Σε επιλεγμένους δήμους μπορούν να οργανωθούν πιλοτικές δράσεις σύνδεσης μερικών δεκάδων κατοικιών από δίκτυα FTTH παρόχων.  Στο πλαίσιο των πιλοτικών θα πρέπει να γίνουν δοκιμές παροχής υπηρεσιών από διαφορετικούς παρόχους σε διάφορα επίπεδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές για πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ταχύτητες κοντά στα 100Mbps.  Για τη σύνδεση των χρηστών θα μπορεί να γίνεται ενεργοποίηση σε επίπεδο γειτονιάς για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων.

Η ολοκλήρωση του πλαισίου εκμετάλλευσης των ΜΑΝ των δήμων αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε προσπάθεια και θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

A.1.1.1.4 Αποτελέσματα

Ενίσχυση Εμπιστοσύνης Επενδυτών. Ενίσχυση Ανάπτυξης Υποδομών. Μόχλευση της Ζήτησης.

A.1.1.1.5 Χρονικός προγραμματισμός

Προαπαιτούμενα: Για την υλοποίηση της απαιτεί τον άμεσο καθορισμό του πλαισίου εκμετάλλευσης των υποδομών οπτικών ινών των ΜΑΝ των δήμων.

Έναρξη της δράσης: Άμεσα, η δράση μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες υποδομές καθώς και τις δράσεις που σχεδιάζουν οι πάροχοι.

Διάρκεια της δράσης: 6 μήνες με 2 χρόνια. Η δράση θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε παράλληλες ενέργειες καλύπτοντας χρήστες σε περισσότερες από μία πόλεις.  Η διάρκεια λειτουργίας των πιλοτικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προκύψουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες (πολίτες, παρόχους, πολιτεία)

A.1.1.1.6 Συμμετέχοντες

Δημόσιοι φορείς: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ΕΥΔ ΨΣ, Δήμοι – Τ.Α.

Ιδιωτικοί φορείς: Εταιρείες παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Χρήστες: Τελικοί καταναλωτές, ιδιώτες ή/και επιχειρήσεις.

A.1.1.1.7 Εκτιμούμενο κόστος

Το συνολικό κόστος της δράσης δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από την έκταση και τη φύση των πιλοτικών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

  • Το κόστος για εγκατάσταση βασικής υποδομής (σωληνώσεις, οπτική ίνα) σε κάθε κατοικία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 200€.
  • Το κόστος του τερματικού εξοπλισμού επίσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 200€
  • Το κόστος επεκτάσεων από υπάρχουσες οδεύσεις θα πρέπει να υπολογίζεται περίπου σε 100€ ανά χρήστη, με δεδομένο όμως ότι θα γίνεται διασύνδεση σε επίπεδο γειτονιάς.