από admin

Δράση 1η: Β.1: Gov Goes Online

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! | Σχολιάστε

March 12, 2011 σε Ομάδα Κοινωνία και Δημόσια Διοίκηση, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

A.1.1.1.1 Σκοπός – Στόχος

Η δράση Gov Goes Online στοχεύει στην εγκαθίδρυση των υπηρεσιών Διαδικτύου και της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ως το πρωτεύον μέσο για την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ Δημόσιων Οργανισμών, όσο και για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής που είναι διαθέσιμη στους Δημόσιους Φορείς.

A.1.1.1.2 Περιγραφή

Παρά την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Δημόσιου Τομέα την προηγούμενη δεκαετία, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υπηρεσίες Διαδικτύου για την αποδοτικότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ Δημόσιων Φορέων (e-mail, chat, web conferencing, collaborative software), την μείωση του κόστους συναλλαγών μέσω της διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων, καθώς και την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες. Αντικείμενο της δράσης Gov Goes Online είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, αναλυτικού και σαφούς Πλάνου Ενεργειών και Δράσεων ενίσχυσης της χρήσης των υπηρεσιών Διαδικτύου ως το πρωτεύον μέσο επικοινωνίας και συναλλαγών, καθώς και την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής για την ασφαλή διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων ηλεκτρονικών εγγράφων, μέσω του σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων επιμόρφωσης των δημόσιων λειτουργιών σε θέματα χρήσης των υπηρεσιών Διαδικτύου και της αναγνώρισης των απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων.

A.1.1.1.3 Μέτρα υλοποίησης

Στην πρώτη φάση της δράσης θα μελετηθεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση χρήσης υπηρεσιών Διαδικτύου στην καθημερινή λειτουργία των Δημόσιων Φορέων. Στην φάση αυτή, θα προσδιοριστούν οι κρίσιμοι παράγοντες στην επιτυχή χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου για την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Δημόσιων Φορέων, καθώς ταυτόχρονα θα ανιχνευθούν οι υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των δημόσιων λειτουργών. Η μελέτη αυτή θα οδηγήσει στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιμόρφωσης των δημοσίων λειτουργών σε θέματα χρήσης των υπηρεσιών Διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας. Τέλος, θα γίνουν προτάσεις απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων για την εγκαθίδρυση των υπηρεσιών Διαδικτύου ως το πρωτεύον μέσο επικοινωνίας και την διασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης ψηφιακά υπογεγραμμένων ηλεκτρονικών εγγράφων.

A.1.1.1.4 Αποτελέσματα

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες της δράσης Gov Goes Online και η αποδοτικότερη εκμετάλλευση των υπαρχόντων δικτυακών υποδομών των Δημόσιων Φορέων αποσκοπούν:

  • στην εξοικείωση των Δημόσιων Λειτουργών με τις υπηρεσίες Διαδικτύου, την αναγνώριση του ρόλου τους στην βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών και της συνεργασίας μεταξύ Δημόσιων Φορέων, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που καθιστούν δυνατή την αποδοτική αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών.
  • στην βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Δημόσιων Φορέων, την μείωση του κόστους των συναλλαγών με την χρήση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και την διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, την βελτίωση της διαύλων επικοινωνίας των Δημόσιων Φορέων με πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και την παροχή καλύτερων, πιο αποδοτικών και πιο προσβάσιμων δημόσιων υπηρεσιών.
  • στην ανάπτυξη θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου που επιτρέπει την αξιοποίηση των υπηρεσιών Διαδικτύου, καθώς και στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των Δημόσιων Φορέων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (one-stop-shops), στόχοι που θέτει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.
  • στην ικανοποίηση των στόχων της Digital Agenda 2020 καθώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη του ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων των Δημόσιων Λειτουργών, ενώ ταυτόχρονα δομούνται τα θεμέλια για την ανάπτυξη, προσφορά και ενεργό προώθηση σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
A.1.1.1.5 Χρονικός προγραμματισμός

6 έως 9 μήνες.

A.1.1.1.6 Συμμετέχοντες

Υπουργείο Εσωτερικών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ΟΤΑ, κύριοι οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα, Ινστιτούτα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Επιστημονικοί Φορείς στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Εμπειρογνώμονες του Εξωτερικού.

A.1.1.1.7 Εκτιμούμενο κόστος

100.000 – 300.000 € ανάλογα με το εύρος των απαιτούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τις δαπάνες δημοσιότητας.