από admin

Δράση 1: Κατάλογος Ανοικτών Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης.

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! | Σχολιάστε

March 12, 2011 σε Ομάδα για το Ελεύθερο / Ανοικτό Λογισμικό και τη Διαλειτουργικότητα., ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

A.1.1.1.1 Περιγραφή

Δημιουργία κεντρικού καταλόγου για τη συνάθροιση και διάθεση δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης, με ενιαίες και ανοικτές τεχνικές προδιαγραφές, μεταδεδομένα και όρους χρήσης, ως ανοικτά δεδομένα.

A.1.1.1.2 Σκοπός – Στόχος

Στόχος είναι η ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας προς τους πολίτες της χώρας, ώστε επιτρέψει την ουσιαστική εμπέδωση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας, μεταξύ των πολιτών και της Δημόσιας Διοίκησης. Για τους πολίτες της χώρας. Η αρχή στην Ελλάδα έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέσω του geodata.gov.gr για τη διάθεση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί για το σύνολο των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης, στα πρότυπα του data.gov, data.gov.uk και των υπολοίπων προσπαθειών για την υλοποίηση της PSI με ανοικτούς όρους.

A.1.1.1.3 Μέτρα υλοποίησης

1.     Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού καταλόγου για τη συνάθροιση ανοικτών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης

2.     Κατά προτεραιότητα διάθεση δεδομένων που εντοπίζονται από πολίτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ως σημαντικά για τη διαφάνεια, την οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της χώρας.

A.1.1.1.4 Αποτελέσματα

Για τη Δημόσια Διοίκηση, τα οφέλη είναι:

  • Εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων
  • Καλύτερη λειτουργία, κάλυψη πάγιων αναγκών

Για τους πολίτες, τα οφέλη είναι:

  • Διαφάνεια και λογοδοσία
  • Ουσιαστική συμμετοχή και έλεγχος

Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη είναι:

  • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
  • Καλύτερη εξυπηρέτηση, ευκαιρίες επενδύσεων/ανάπτυξης
A.1.1.1.5 Χρονικός Προγραμματισμός

6-8 μήνες

A.1.1.1.6 Συμμετέχοντες

Το σύνολο των Υπουργείων της Κυβέρνησης

A.1.1.1.7 Εκτιμούμενο κόστος

200-300Κ €