Βλέπετε το αρχείο για Ομάδα για το Ελεύθερο / Ανοικτό Λογισμικό και τη Διαλειτουργικότητα. :

από admin

Δράση 3: Ισότιμη μεταχείριση ανοικτών και κλειστών λύσεων σε έργα ΤΠΕ.

6:54 pm σε Ομάδα για το Ελεύθερο / Ανοικτό Λογισμικό και τη Διαλειτουργικότητα., ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

A.1.1.1.1 Περιγραφή

Ισότιμη μεταχείριση λύσεων ανοικτού και κλειστού λογισμικού στις προμήθειες λογισμικού και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περιπτώσεις τεκμηριωμένου δημοσίου συμφέροντος, αποκλειστική προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης/επέκτασης λογισμικού ανοικτού κώδικα.

A.1.1.1.2 Σκοπός – Στόχος

Στόχος είναι η κατάργηση στην πράξη των όρων συμμετοχής (τεχνικές προδιαγραφές) που χρησιμοποιούνται σε διαγωνισμούς της Δημόσιας Διοίκησης για την προμήθεια λογισμικού, ώστε η συμμετοχή λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ και κλειστού λογισμικού να είναι ισότιμη. Επιπλέον, με στόχο τη βιωσιμότητα των έργων ΤΠΕ, τη μείωση του κόστους συντήρησης και επέκτασης (ειδικά σε περιβάλλοντα cloud computing) προτείνεται η υλοποίηση έργων ΤΠΕ με τη μορφή προμήθειας υπηρεσιών για την ανάπτυξη/επέκταση ΛΑΚ, αντί της προμήθειας αδειών χρήσης κλειστού λογισμικού.

A.1.1.1.3 Μέτρα υλοποίησης

1.     Οδηγός εφαρμογής και υλοποίησης με παραδείγματα καλής πρακτικής για τις Αναθέτουσες Αρχές, καθώς και σχέδια τευχών διακήρυξης.

2.     Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή της κοινότητας του ΕΛ/ΛΑΚ για το διαρκή σχολιασμό και έλεγχο προμηθειών για έργα ΤΠΕ.

3.     Έργα μικρής κλίμακας σε επιλεγμένους φορείς ή/και θεματικές περιοχές ως παραδείγματα καλής πρακτικής

4.     Διαβούλευση με τον ΣΕΠΕ και καθορισμός χρονικού πλαισίου εφαρμογής παρεμβάσεων, ενισχύσεις κλάδου ΤΠΕ για την υλοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων σε ανάπτυξη και υποστήριξη ΛΑΚ.

A.1.1.1.4 Αποτελέσματα

Για τη Δημόσια Διοίκηση, τα οφέλη είναι:

 • Εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων
 • Καλύτερη λειτουργία, κάλυψη πάγιων αναγκών

Για την οικονομία:

 • Ενίσχυση επαγγελματιών και επιστημόνων πληροφορικής
 • Νέες καινοτόμες επιχειρήσεις με σημαντική εξωστρέφεια
A.1.1.1.5 Χρονικός Προγραμματισμός

6-12 μήνες

A.1.1.1.6 Συμμετέχοντες

Το σύνολο των Υπουργείων της Κυβέρνησης

A.1.1.1.7 Εκτιμούμενο κόστος

150-200Κ €

από admin

Δράση 2: Ενιαία Αδειοδότηση Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης.

6:54 pm σε Ομάδα για το Ελεύθερο / Ανοικτό Λογισμικό και τη Διαλειτουργικότητα., ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

A.1.1.1.1 Περιγραφή

Αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε το σύνολο των δεδομένων, πληροφορίας και περιεχομένου της Δημόσιας Διοίκησης να προσφέρεται με ανοικτή άδεια.

A.1.1.1.2 Σκοπός – Στόχος

Στόχος είναι ο ενιαίος, μόνιμος και ολοκληρωμένος χειρισμός των θεμάτων αδειοδότησης και διάθεσης των δεδομένων, πληροφορίας και περιεχομένου της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε η ελεύθερη διάθεσή τους να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο πιθανών αδειών για τη Δημόσια Διοίκηση, μεθοδολογία για την επιλογή και εφαρμογή τους, η διαδικασία για τυχόν εξαιρέσεις, καθώς και ενιαία τιμολογιακή πολιτική/διαδικασία/τεκμηρίωση για τις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η επί πληρωμή διάθεσή τους.

A.1.1.1.3 Μέτρα υλοποίησης

1.     Πλαίσιο αδειοδότησης, τιμολόγησης και εξαιρέσεων διάθεσης σε δημόσια διαβούλευση που καλύπτει το σύνολο των δεδομένων, πληροφορίας και περιεχομένου της δημόσιας διοίκησης

2.     Ενημέρωση του θεσμικού πλαισίου.

A.1.1.1.4 Αποτελέσματα

Για τη Δημόσια Διοίκηση, τα οφέλη είναι:

 • Εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων
 • Καλύτερη λειτουργία, κάλυψη πάγιων αναγκών

Για τους πολίτες, τα οφέλη είναι:

 • Διαφάνεια και λογοδοσία
 • Ουσιαστική συμμετοχή και έλεγχος

Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη είναι:

 • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση, ευκαιρίες επενδύσεων/ανάπτυξης
A.1.1.1.5 Χρονικός Προγραμματισμός

6-8 μήνες

A.1.1.1.6 Συμμετέχοντες

Το σύνολο των Υπουργείων της Κυβέρνησης

A.1.1.1.7 Εκτιμούμενο κόστος

50-100Κ €

από admin

Δράση 1: Κατάλογος Ανοικτών Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης.

6:54 pm σε Ομάδα για το Ελεύθερο / Ανοικτό Λογισμικό και τη Διαλειτουργικότητα., ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

A.1.1.1.1 Περιγραφή

Δημιουργία κεντρικού καταλόγου για τη συνάθροιση και διάθεση δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης, με ενιαίες και ανοικτές τεχνικές προδιαγραφές, μεταδεδομένα και όρους χρήσης, ως ανοικτά δεδομένα.

A.1.1.1.2 Σκοπός – Στόχος

Στόχος είναι η ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας προς τους πολίτες της χώρας, ώστε επιτρέψει την ουσιαστική εμπέδωση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας, μεταξύ των πολιτών και της Δημόσιας Διοίκησης. Για τους πολίτες της χώρας. Η αρχή στην Ελλάδα έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέσω του geodata.gov.gr για τη διάθεση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί για το σύνολο των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης, στα πρότυπα του data.gov, data.gov.uk και των υπολοίπων προσπαθειών για την υλοποίηση της PSI με ανοικτούς όρους.

A.1.1.1.3 Μέτρα υλοποίησης

1.     Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού καταλόγου για τη συνάθροιση ανοικτών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης

2.     Κατά προτεραιότητα διάθεση δεδομένων που εντοπίζονται από πολίτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ως σημαντικά για τη διαφάνεια, την οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της χώρας.

A.1.1.1.4 Αποτελέσματα

Για τη Δημόσια Διοίκηση, τα οφέλη είναι:

 • Εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων
 • Καλύτερη λειτουργία, κάλυψη πάγιων αναγκών

Για τους πολίτες, τα οφέλη είναι:

 • Διαφάνεια και λογοδοσία
 • Ουσιαστική συμμετοχή και έλεγχος

Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη είναι:

 • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση, ευκαιρίες επενδύσεων/ανάπτυξης
A.1.1.1.5 Χρονικός Προγραμματισμός

6-8 μήνες

A.1.1.1.6 Συμμετέχοντες

Το σύνολο των Υπουργείων της Κυβέρνησης

A.1.1.1.7 Εκτιμούμενο κόστος

200-300Κ €

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License