από admin

Δράση 4η Ε.2: Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Υγείας

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! | Σχολιάστε

March 12, 2011 σε Ομάδα Κοινωνία και Δημόσια Διοίκηση, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

Αντικείμενο της Δράσης είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, αναλυτικού και σαφούς Πλάνου Ενεργειών και Δράσεων για τη δημιουργία και θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας στην Υγεία (ΕΠΔΥ). Αναλυτικότερα η δράση περιλαμβάνει τις κάτωθι Φάσεις:

Φάση 1) Αξιολόγηση υφιστάμενης διαλειτουργικότητας λύσεων / εφαρμογών ΤΠΕ:

Φάση 2) Ορισμός πεδίου εφαρμογής του ΕΠΔΥ

Φάση 3) Κατάρτιση Οδικού Χάρτη για το ΕΠΔΥ

Φάση 4) Προτάσεις απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων

A.1.1.1.1 Σκοπός – Στόχος

Να αποτυπωθούν με την αξιοποίηση των διεθνών πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών οι εθνικές ανάγκες διαλειτουργικότητας στην Υγεία ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διαμορφώσει ένα στιβαρό πλαίσιο διατηρησιμότητας και συνέχειας των Εθνικών δράσεων στην ηλεκτρονική υγεία πλήρως εναρμονισμένο στις Ευρωπαϊκές πολιτικές και οδηγίες (αξιοποίηση των έτοιμων τεχνολογικών προτάσεων του ΙΗΕ).

A.1.1.1.2 Μέτρα υλοποίησης

Φάση 1) Αξιολόγηση υφιστάμενης διαλειτουργικότητας λύσεων / εφαρμογών ΤΠΕ:

Στην πρώτη φάση της μελέτης θα τεκμηριωθούν αναλυτικά οι ανάγκες για διαλειτουργικότητα στο χώρο της Υγείας λαμβάνοντας υπόψη λύσεις και θέματα που έχουν αντιμετωπιστεί σε άλλες χώρες (μέσω βέλτιστων πρακτικών) και αξιολογώντας τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων συστημάτων στις ΥΠΕ. Επίσης θα μελετηθούν τα διαθέσιμα πρότυπα που προτείνεται να υιοθετηθούν προκειμένου να υποστηριχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  και η ομογενοποιημένη παροχή Ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ταυτόχρονα θα καταγραφούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή εφαρμογή ενός ΕΠΔΥ καθώς και οι κίνδυνοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος (πχ θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάγκη για unique identifiers κλπ. οδηγώντας έτσι στον καθορισμό προδιαγραφών και διαδικασιών συμμόρφωσης στο ΕΠΔΥ.

Φάση 2) Ορισμός πεδίου εφαρμογής του ΕΠΔΥ

Αντικείμενο της δεύτερης φάσης είναι η οριοθέτηση του Πεδίου Εφαρμογής του ΕΠΔΥ. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί ανάλυση υφιστάμενων σεναρίων διαλειτουργικότητας και προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαδικασιών αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΟΠΣΥ και άλλων συναφών έργων / δράσεων.

Φάση 3) Κατάρτιση Οδικού Χάρτη για το ΕΠΔΥ

Αντικείμενο της τρίτης φάσης είναι η δημιουργία ένας οδικού χάρτη (roadmap) για το ΕΠΔΥ με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων φάσεων καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω των σχετικών κατευθύνσεων και πολιτικών) ο οποίος θα προδιαγράφει και θα προτείνει τα πλέον δόκιμα, επικρατέστερα και ρεαλιστικά απαραίτητα βήματα (στρατηγικά, θεσμικά, τεχνικά και λειτουργικά) υπό μορφή στοχευμένων, προγραμματισμένων (χρονοδιάγραμμα) και κοστολογημένων δράσεων για την κατάρτιση και θεσμοθέτηση του ΕΠΔΥ.

Φάση 4) Προτάσεις απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων

Παράλληλα με την κατάρτιση του «Οδικού Χάρτη» στο πλαίσιο του Υποέργου θα πρέπει να αναγνωριστούν, να μελετηθούν και να προταθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο Πολιτείας για τη θεσμοθέτηση του ΕΠΔΥ, και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και της ευρύτερης δυνατής αξιοποίησής του.  Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να συμπεριλάβουν:

  • Το Μηχανισμό Διαχείρισης της εφαρμογής και διάδοσης του ΕΠΔΥ
  • Την περιγραφή (οργάνωση, αρμοδιότητες, κλπ) ενός Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΔΥ ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή επικαιροποίηση και συντήρηση του ΕΠΔΥ
  • Σχέδιο Νόμου και έκθεση σκοπιμότητας για τη θεσμοθέτηση του ΕΠΔΥ
A.1.1.1.3 Αποτελέσματα

Η προτεινόμενη δράση είναι εναρμονισμένη με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές καθότι:

  • Ανταποκρίνεται στις Κοινοτικές Οδηγίες για την προαγωγή και υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας, όπως αυτές αναφέρονται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (2-7-2008) καθότι διαχειρίζεται μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής παραγόντων στην ηλεκτρονική υγεία (παράγραφος 4 της οδηγίας), επιταχύνει την υιοθέτηση ενός οργανωτικού πλαισίου διαλειτουργικότητας (οδηγία 6) , εφαρμόζει τη διαλειτουργικότητα ως αμιγές συστατικό της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία (οδηγία 5) και λαμβάνει υπόψη τεχνικούς και άλλους κρίσιμους παράγοντες (θεσμικά ζητήματα, ασφάλεια, προστασία δεδομένων κλπ).
  • Συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής i2010, καθότι επιδιώκει τη σύγκλιση στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας με τα Κράτη-Μέλη και στη συμμετοχή της χώρας μας στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληροφοριών με δεδομένα ηλεκτρονικής υγείας (Στόχος 1) και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (Στόχος 3)
  • Συμβάλλει στου στόχους της Digital Agenda 2020 καθώς (α) συνεισφέρει στη δημιουργία σταθερής και «Σφύζουσας ενιαίας ψηφιακής αγοράς»  ενώ αποτελεί σαφή δράση εντασσόμενη στις βασικές δράσεις 5 και 14 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή των προτύπων ΤΠΕ. Παράλληλα συνεισφέρει στη βασική δράση 9 περί μοχλευσης περισσοτέρων ιδιωτικών επενδύσεων
  • Προάγει τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πιο συγκεκριμένα το Γενικό Στόχο 2.α. «Οικονομική Εξυγίανση του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και το Στρατηγικό Στόχο 3 «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Συστήματος Υγείας/e-health» εφόσον αποσκοπεί στην συστηματική μέτρηση της απόδοσης και αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, τη βιωσιμότητά τους (ώστε να καταστούν διαχρονικά τα οφέλη από τη χρήση τους) και στην ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών και με φορείς εντός και εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  • Αξιοποιεί δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο (βλ για παράδειγμα Έργα EpSOS, Calliope, Financing e-health, ERH Impact, κλπ).
A.1.1.1.4 Χρονικός προγραμματισμός

6 μήνες έως 2 χρόνια ανάλογα με το βαθμό εμβάθυνσης στην πρόταση ολοκληρωμένων σεναρίων διαλειτουργικότητας (integration profiles)

A.1.1.1.5 Συμμετέχοντες

Μονάδες Υγείας, ΥΥΚΑ, Επιστημονικοί Φορείς στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (πχ HL7 Hellas), ΕΛΟΤ τεχνική ομάδα «ηλεκτρονική υγεία», ΓΓΚΑ, Εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Εμπειρογνώμονες του Εξωτερικού, διεθνείς φορείς πιστοποίησης στην ηλεκτρονική υγεία (IHE Europe), κλπ.

A.1.1.1.6 Εκτιμούμενο κόστος

150.000 – 600.000€ ανάλογα με το εύρος του πεδίου εφαρμογής.