Β.3.5.5 Δράση Δ.5. Κατάρτιση οδικού χάρτη Ψηφιακού Δήμου, για όλες τις κατηγορίες ΟΤΑ, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και τις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες

June 6, 2011 in Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. by Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Το «παζλ» του «Ψηφιακού Δήμου» αποτελείται από πολλά κομμάτια. Το Διαδίκτυο, τις εφαρμογές που θα υποστηρίξουν τις υπηρεσίες προς τον δημότη, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές πάνω στις οποίες θα στηριχτούν οι υπηρεσίες, και η εκπαίδευση, είναι ορισμένα από τα κομμάτια του, τα οποία θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις παρακάτω τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες, έτσι ώστε να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην αειφόρο ανάπτυξη αλλά και στις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

● Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το οποίο θα εξυπηρετείται στον Φορέα της Πρότασης ή σε κάποιον άλλο Φορέα της Δημόσιας Διοίκησης,

● Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου(Web Services), και εγγραφής αυτών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης

● Υπηρεσίες με χρήση Web 2.0 εργαλείων, Social Media καναλιών,

● Ανάπτυξη λογισμικού με χρήση ανοικτών προτύπων.

● Χρήση και διάθεση δεδομένων και πληροφοριών του δημοσίου τομέα με άδειες ανοιχτού περιεχομένου που επιτρέπουν τον ελεύθερο διαμοιρασμό και περαιτέρω τους χρήση.

Ο ψηφιακός δήμος με λίγα λόγια, θα αποτελέσει το νέο οργανικό εργαλείο τοπικής και περιφερειακής ενδυνάμωσης με τις παρακάτω προοπτικές.

• Την  ενδυνάμωση του δήμου ως οργανισμού (καλύτερες αποφάσεις, καλύτερη αξιοποίηση πόρων, καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερο έργο).

• Την ενδυνάμωση του δημότη ως χρήστη και ως παραγωγού/ επαγγελματία.

•  Την ενδυνάμωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του δήμου [σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, διαδικτυακή παρουσία, βελτίωση της ποιότητας ζωής, προσέλκυση επισκεπτών, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών

Σκοπός – Στόχος

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί  η «πολυκαναλική» εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τους φορείς της πρότασης και της ενίσχυσης της διαλειτουργίας τους με τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Οι στόχοι είναι:

 • Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, αξιοποιώντας νέα κανάλια επικοινωνίας και υιοθετώντας νέες εξωστρεφείς διαδικασίες προώθησης των υπηρεσιών,
 • Η δυνατότητα και οι δράσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ υφιστάμενων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των δυνητικών δικαιούχων/φορέων για την έγκαιρη και έγκυρη ανταλλαγή δεδομένων που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
 • Ενδυνάμωση των υποδομών ΤΠΕ. Η τεχνολογική πλατφόρμα θα πρέπει να στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών μέσω δυνατοτήτων μετατροπής, μεταφόρτωσης και διαμοιρασμού του ψηφιακού περιεχομένου σε εναλλακτικά κανάλια απευθείας επικοινωνίας και δυνατοτήτων προωθητικών δράσεων.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία

Μέτρα υλοποίησης

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης/ αυτοδιοίκησης δεν προορίζονται για «απλή ανάρτηση» αλλά για παραγωγική και λειτουργική αξιοποίηση. Σε τεχνικό επίπεδο, η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας, και μάλιστα όλων των συνιστωσών της, είναι η δράση-κλειδί για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης . ‘Ένα ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες θα προσφέρει  ανάπτυξη μιας κεντρικής διαδικτυακής πλατφόρμας που δίνει τη δυνατότητα της αυτοματοποίησης των υπηρεσιών που ο Δήμος προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις

Όλα τα παραπάνω, προϋποθέτουν κατάλληλο σχεδιασμός και υλοποίηση – Εμπλοκή των Χρηστών καθώς και εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη μακροπρόθεσμη λειτουργίας/συντήρηση/αναβάθμισή τους.

Αποτελέσματα

 1. Εσωτερική Λειτουργία: Αποδοτικότερη και ποιοτικότερη δουλειά για τις δημοτικές αρχές και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Αναβάθμιση της διαδικασίας λήψης αλλά και της ποιότητας των αποφάσεων (τεκμηρίωση και διαβούλευση).
 2. Διασύνδεση και επικοινωνία του δήμου με άλλους δήμους και με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
 3. Εξωτερική εξυπηρέτηση: Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων της περιοχής.
 4. Συμμετοχή- συστηματική και ενεργός εμπλοκή των δημοτών και των κοινωνικών οργανώσεων
 5. Διεθνοποίηση-δικτύωση: Διεύρυνση της επικοινωνίας και ενίσχυση των συνεργασιών του δήμου.
 6. Αναπτυξιακή Ώθηση:
 7. Συνεργασίες
 • Ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας: Προσέλκυση δραστηριοτήτων, νέων επιχειρήσεων και νέων επαγγελματιών. Προσέλκυση επισκεπτών.
 • Αναβάθμιση Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.
 • Βελτίωση της εικόνας του Δήμου, της πόλης και της ευρύτερης περιοχής
 • Ενδυνάμωση της συνεργασίας των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων,
 • της δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης και του κλάδου των ΤΠΕ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Ενθάρρυνση νέων ιδεών, νέων προσεγγίσεων, πειραματισμών.
 • Να μοιράζονται οι εργαζόμενοι στους δήμους τις δεξιότητές τους και τη γνώση τους με τους συναδέλφους τους
 • Διευκόλυνση της οριζόντιας επικοινωνίας του προσωπικού πέρα από ιεραρχίες
 • Συγκρότηση δικτύων κωδικοποίησης και ανταλλαγής της εμπειρίας και της γνώσης μεταξύ των εργαζομένων σε διαφορετικούς δήμους [ελληνικά και διεθνή εργαλεία μάθησης].

Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση

Το εγχείρημα της δημιουργίας ψηφιακών πόλεων και ψηφιακών περιφερειών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στην κοινωνία και για την κινητοποίηση ενός μεγάλου όγκου πολιτών, κοινωνικών ομάδων, κοινοτήτων και οργανισμών σε ολόκληρη την κοινωνία για:

 • τη λειτουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας,
 • την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων,
 • τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και ευκαιριών
 • απασχόλησης,

Τα οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τη δημόσια διοίκηση απαριθμούνται ως εξής:

 • Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες.
 • Ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού, νομαρχιακού ή κεντρικού επιπέδου.
 • Παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο.
 • Δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός σημείου πρόσβασης.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες.
 • Ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού χρηστών.
 • Εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, μέσα από τη χρήση φθηνότερων μέσων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών (συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, που απαιτεί τη συντήρηση και στελέχωση μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης (κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΤΑ, ΚΕΠ, άλλα υπουργεία, νομαρχίες κ.λπ.).

Χρονικός προγραμματισμός

10-18 μήνες

Εκτιμούμενο κόστος

200.000€ για τη κατάρτιση του Οδικού Χάρτη σε πρώτη φάση