Δράσεις & ορόσημα σχετικές με την Παιδεία – Καινοτομία – Έρευνα προς την Ψηφιακή Ελλάδας 2020

June 6, 2011 in Ομάδα για την Παιδεία - Καινοτομία – Έρευνα by Φώτης Ρούτσης

Τα αποτελέσματα του forum σε σχέση με τις μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες δράσεις και τα ορόσημα για την ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί παραπάνω.

Με βάση και τις δράσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη  και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης προτείνονται οι παρακάτω δράσεις.  Οι δράσεις απαριθμούνται με βάση τον χρονικό προγραμματισμό τους, αυτές που θεωρούνται πιο άμεσα υλοποίησες τοποθετούνται στην αρχή.  Επίσης δίνεται η συσχέτισή τους με το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη.

Δράση Περιγραφή Χρονικός Ορίζοντας Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη
Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα και δημοσιεύσεις Επιβολή πολιτικής ανοικτής πρόσβασης σε δημόσια χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά αποτελέσματα ώστε να υπάρξει διευκόλυνση ροής επιστημονικών πληροφοριών σε Ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Μεταφορά γνώσης μέσω υποδομών διάθεσης ερευνητικού περιεχομένου και διαφόρων τύπου δεδομένων. Ιδιαίτερα για την Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση χωρίς πρόσβαση σε διεθνείς ΒΔ και ηλεκτρονικά περιοδικά θεωρείται η κρίσιμη η πολιτική αυτή.

2011 για δημοσιεύσεις 

2012,2015 για δεδομένα

2015-2020 για αυτοματοποιημένη συλλογή από νέες ερευνητικές υποδομές/όργανα

«οι δραστηριότητες μεταφοράς γνώσεων πρέπει να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης  και να υποστηρίζονται από κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα» 

«η δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα πρέπει να διαδοθεί ευρύτερα με δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα και ανακοινώσεις»

Κατανεμημένη Καινοτομία και δημιουργικότητα στην εκπαίδευση Να γίνει το Ελληνικό σχολείο φυτώριο καινοτομίας και δημιουργικότητας. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες τις έννοιας και αξίας καινοτομίας και κατανεμημένης καινοτομίας. Καλλιέργεια καινοτομικού πνεύματος και συσχέτιση με την επιχειρηματικότητα. Παράδειγμα και οι τρέχοντες δράσεις με ανοικτό λογισμικό/wikipedia κ.α. 2012-2015 «Είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να χρησιμοποιούν ΤΠΕ και ψηφιακά μέσα, ιδίως να προσελκυσθούν οι νέοι σε εκπαίδευση στις ΤΠΕ. Η εξασφάλιση δεξιοτήτων επαγγελματία ΤΠΕ και ηλ-επιχειρείν, δηλαδή οι ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την καινοτομία και την οικονομική μεγέθυνση πρέπει να αυξηθεί και να αναβαθμιστεί» 

«προώθηση της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ, σταδιοδρομίες και θέσεις εργασίας για νέους, καθώς και την υποστήριξη του ψηφιακού γραμματισμού μεταξύ των πολιτών και την κατάρτιση στις ΤΠΕ για το εργατικό δυναμικό και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.»

Καινοτομία στην πράξη: ευρεία προβολή Ελληνικών Καινοτομικών εγχειρημάτων Προβολή καλών παραδειγμάτων επιτυχημένης καινοτομικής επιχειρηματικότητας ώστε να υπάρξει μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και διασύνδεση έρευνας με παραγωγική διαδικασία. 

Ιδιαίτερα κρίσιμη ιδίως για την κατά κανόνα συντηρητική Ελληνική μικρή και μεσαία επιχείρηση.

2011 – 2015 «οι δραστηριότητες μεταφοράς γνώσεων πρέπει να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης  και να υποστηρίζονται από κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα»
Καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση Προβολή και εξοικείωση στην εκπαίδευση της διαδικασίας της καινοτομίας . Προσέλκυση ταλέντων στο τομέα και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Developers and Innovators summer camps, summers of code, εξωστρεφές περιβάλλον. 2011 – 2015 «οι δραστηριότητες μεταφοράς γνώσεων πρέπει να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης  και να υποστηρίζονται από κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα»
Απλοποίηση διαδικασιών και θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη καινοτομικών επιχειρήσεων και νέων ερευνητών Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για την νέα επιχειρηματικότητα, την χρηματοδότηση της καινοτομίας και των νέων ερευνητών. 

Ανάγκη για έστω και μικρή αλλά έγκαιρή αρχική χρηματοδότηση με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Νέα εργαλεία ή βελτίωση των υπαρχόντων.

2011 – 2013 «από το 2011 πρόταση μέτρων για την «ελαφριά και γρήγορη» πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ για έρευνα στις ΤΠΕ, ώστε να καταστούν ελκυστικότερες, ιδίως για ΜΜΕ και νέους ερευνητές ενόψει ευρύτερης εφαρμογής στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ενωσιακού πλαισίου ΕΤΑ»
Προηγμένες εφαρμογές  και υπηρεσίες Ιστού, πάνω και από Ανοικτά και Δημόσια Δεδομένα Υποστήριξη ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών που θα εκμεταλλεύονται τα παρεχόμενα Δημόσια και Ανοικτά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και πολιτιστικά δεδομένα ιδιαίτερα σε περιοχές με τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και εξωστρεφείς δυνατότητες . 

Εφαρμογές με εγγενή εξωστρέφεια όπως πάνω σε περιβάλλοντα Ambient Intelligence, Augmented Reality, κινητές πλατφόρμες ανάπτυξης

2012 – 2016 «συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς για ανάπτυξη μιας νέας γενιάς εφαρμογών και υπηρεσιών ιστού, συμπεριλαμβανομένων για πολυγλωσσικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας πρότυπα και ανοικτές πλατφόρμες, μέσω των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.»
Υποστήριξη υποστρώματος ηλ-υποδομών και υποδομών ανοικτών δεδομένων και περιεχόμενου Υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των υπολογιστικών, δικτυακών και ανοικτού περιεχομένου ηλ-υποδομών για την παροχή προηγμένως υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική κοινότητα, την υλοποίηση της πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης σε Ερευνητικά Δεδομένα. 

Δημιουργία και υποστήρικη καταλόγων ανοικτών δεδομένων, ενσωμάτωση εξωστρεφή επιχειρηματικά μοντέλα.

2011-2020 «Εξασφάλιση επαρκούς οικονομικής στήριξης σε κοινές ερευνητικές υποδομές και συμπλέγματα φορέων καινοτομίας ΤΠΕ, ανάπτυξη περαιτέρω ηλ-υποδομών και καθιέρωση ενωσιακής στρατηγικής υπολογιστικού νέφους, ιδίως στη διοίκηση και την επιστήμη» 

 

Υποστήριξη εξωστρεφών υπηρεσιων με βάση τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Υποστήριξη με σύμπραξη Ιδιωτικού – Δημόσιου τομέα καινοτομικών συστημάτων και υπηρεσιών νέφους, που θα εκμεταλλεύονται τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (π.χ. τουρισμός/ναυτιλία) με σκοπό την ανάπτυξη πλήρως εξωστρεφών δραστηριότήτων 

Δυνατότητα προσφοράς τους σε διεθνή κλίμακα μέσω υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους.

2012 – 2016 «καθιέρωση ενωσιακής στρατηγικής υπολογιστικού νέφους,» 

«να αναλάβουν πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας για τη δοκιμή και την εκπόνηση καινοτόμων και διαλειτουργικών λύσεων σε πεδία δημόσιου συμφέροντος»

Πιλοτικές εφαρμογές για περιοχές ενδιαφέροντος Πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας για εφαρμογή πιλοτικών εφαρμογών στις περιοχές ενδιαφέροντος όπως τουρισμός,ναυτιλία, πολιτισμός, πράσινες τεχνολογίες κ.α. 

Υποστήριξη και στην περιοχή της δημόσιας διοίκησης ώστε να επιτευχθεί άλμα στις προσφερόμενες υπηρεσίες

2012-2020 «να αναλάβουν πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας για τη δοκιμή και την εκπόνηση καινοτόμων και διαλειτουργικών λύσεων σε πεδία δημόσιου συμφέροντος»