Συντονιστές της ομάδας

Δεν υπάρχουν διαχειριστές της ομάδας

Συντονιστές (Β)

  • Εικόνα Avatar

Ψηφιακό Χάσμα

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 6 μήνες, 2 εβδομάδες

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος. Η Ομάδα θα προτείνει βραχυπρόθεσμες μεθόδους και λύσεις αλλά και ένα πρόγραμμα από μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρόσβασης στις απομακρυσμένες περιοχές, τη δημιουργία κινήτρων χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων διαφορετικών ομάδων πληθυσμού και την άρση των προβλημάτων προσαρμογής τους στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Η Ομάδα θα διερευνήσει τις αντιστάσεις στην τεχνολογική εξέλιξη και τα προβλήματα που προκύπτουν από την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες στο ψηφιακό περιβάλλον και θα προτείνει δράσεις για τη διείσδυση των δικτύων νέας γενιάς, ως δεύτερο κύμα πολύ γρήγορης πρόσβασης, στους πολίτες που βρίσκονται στο περιθώριο της ψηφιακής, και όχι μόνο, κοινωνίας.

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License